roadmap_3

การจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยี (Roadmap Implementation) อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะอย่างง่ายได้แก่

  1. ระยะเริ่มต้น (Initiation) – เน้นสร้างความเข้าใจภายในองค์กร การสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการ สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเริ่มต้นจัดทำ คือ วัตถุประสงค์ของการมีแผนที่นำทาง (What) ความจำเป็นที่จะต้องมี (Why) การใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ (How) และบุคคลที่ควรจะมีส่วนร่วม (Who)
  2. ระยะพัฒนา (Development) – เป็นช่วงดำเนินการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีพร้อมกับการนำไปใช้งาน การวัดผลสำเร็จของระยะนี้ ดูได้จากคุณภาพของส่วนประกอบและเนื้อหาบนแผนที่นำทาง รวมไปถึงการแบ่งปันความรู้ สิ่งควรได้รับการพิจารณาในระยะนี้ ควรมุ่งไปที่โครงสร้างที่เหมาะสม ประเภทของข้อมูลที่ต้องการ วิธีบริหารจัดการกับกระบวนการพัฒนา
  3. ระยะนำไปใช้ (Integration) – เน้นการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนที่นำทางกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร วิธีการประสานแผนที่นำทางให้เข้ากับการดำเนินงานที่เป็นอยู่และการปรับปรุงให้แผนที่นำทางยังคงใช้งานได้ จึงเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจในระยะนี้

สำหรับขั้นตอนการสร้างโดยทั่วไป สามารถดูได้จากบทความเรื่อง “แผนที่นำทางเทคโนโลยี ประเภท Product Roadmap