trm_flow

สำหรับกระบวนการหรือขั้นตอนของการติดตามสถานะแผนที่่นำทางนั้น หน่วยงานหรือบุคลากรในระดับปฏิบัติการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสังเกตความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก (เช่น สภาวะอุตสาหกรรม แนวโน้มทางสังคม เป็นต้น) และปัจจัยภายใน (เช่น ความพร้อมของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ หรือสมรรถนะในด้านอื่น) ถึงผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อแผนที่นำทาง จึงต้องพิจารณาว่าควรจะนำกลับมาทบทวนหรือปรับปรุงใหม่หรือไม่ ผู้รับผิดชอบดังกล่าวจะต้องรายงานแก่ผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจ เพื่อพิจารณาควบคู่กับบริบทขององค์กรในปัจจุบันและตัดสินใจว่าจะดำเนินการไปตามสัญญาณที่ได้รับจากระบบติดตามสถานะของแผนที่นำทางนี้หรือไม่อย่างไร