หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “Scenario Thinking and Planning” เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด

วัตถุประสงค์:
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจหลักการของ Scenario Planning
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงหลักวิธีคิดด้วยสถานการณ์ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ประยุกต์และฝึกปฏิบัติการคิดและวางแผนด้วยสถานการณ์ในบริบทต่างๆ

หัวข้อการบรรยาย:
• ว่าด้วยการคิด และการคิดการคิดเชิงสถานการณ์ (Scenario Thinking) สำหรับนักบริหาร
• หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
• หลักการและวิธีการจำลองสถานการณ์
• หลักการและกระบวนการตัดสินใจ
• การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Scenario Planning
• การประยุกต์ใช้สำหรับธุรกิจและชีวิตประจำวัน
• Workshop: กรณีศึกษา (หรือธุรกิจที่ดำเนินอยู่)