ขั้นตอนการวิเคราะห์ว่าควรคิดค่าธรรมเนียม (ชาร์จ) ลูกค้าหรือไม่

  1. เป้าหมายทั่วไปองค์กร
  2. มองหาคู่เทียบ (คู่แข่ง) หรือทางเลือกของลูกค้านอกจากเรา
  3. เปรียบเทียบ (Benchmarking) ระดับความเสี่ยง แนวโน้ม และอื่นๆ (ถ้ามี) ระหว่างเรากับคู่เทียบ
  4. พิจารณาว่าเรากับแต่ละคู่เทียบมีบริการหรือกระบวนการในระดับพรีเมี่ยมนอกเหนือจากระดับปกติหรือไม่ และดีแค่ไหน อย่างไร
  5. ขั้นตอนวิเคราะห์ (1)-(4) จะบอกได้ว่าบริการหรือกระบวนการของเราควรมีระดับพรีเมี่ยมเพิ่มเติมจากระดับปกติหรือไม่ และควร (สามารถ) จะเก็บค่าธรรมเนียมลูกค้าเพิ่มเติมได้หรือไม่
  6. ขั้นตอนวิเคราะห์ (5) จะบอกได้ว่าเราควร (สามารถ) เก็บค่าธรรมเนียมลูกค้าได้ที่เท่าไร
  7. ทำการปรับแต่งเงื่อนไข (ตัวแปร) จากข้อ 3-4 เพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายองค์กรตามข้อ 1 ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ได้หลายแนวทางให้เราเลือกได้ตามต้องการ