หนึ่งในเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการองค์กรและการวัดผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบ Six Sigma ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยอาศัยหลักการทางสถิติ เป้าหมายของแนวคิดนี้ เพื่อลดของเสียให้ไม่เกิน 3.4 ครั้งโดยประมาณ ต่อโอกาสที่เกิดของเสีย 1 ล้านครั้ง โดยพิจารณาความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากกระบวนการผลิต (Process Variation) ให้มีค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance) ให้อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นผลมาจากความต้องการของลูกค้า

 วิธีหนึ่งที่วัดความคลาดเคลื่อนในทางสถิติ คือการวัดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เรียกว่า Sigma ที่แบ่งออกได้เป็น 6 ระดับ โดยมีสูตรคำนวณดังนี้

ค่าระดับ Sigma = +/-ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ / [2 x ค่า Sigma ของกระบวนการ]

 ดังนี้กระบวนการผลิตที่มีระดับ Sigma ที่สูง จะเป็นการผลิตที่ต้องมีค่า Sigma ต่ำ โดยผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดจากการนำ Six Sigma มาปรับปรุงคุณภาพ คือ การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า นั่นเอง

 วิธีและขั้นตอนของ Sig Sixma เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement) ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ DMAIC