Sweet Spot เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาจุดที่ลงตัวระหว่างหลายสิ่งที่เรากำลังใช้ในการพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์และมองเห็นโอกาสที่ดีที่สุดต่อเป้าหมายของเรา

ขั้นตอน: กำหนดพื้นที่ให้กับแต่ะปัจจัยที่ใช้พิจารณา > พื้นที่ที่ถูกซ้อนทับกันมากที่สุดคือจุดที่ลงตัวมากที่สุด