หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “Strategic Planning” แก่เจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการหน่วยธุรกิจ บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จํากัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 จัดโดยบริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด เพื่อให้เข้าใจแนวคิด หลักการ และสามารถนำไปออกแบบแผนกลยุทธ์เพื่อดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับตนเองหรือทีมงาน

หัวข้อการบรรยาย: เรียนรู้แนวคิดและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผนกลยทุธ์ เช่น SWOT Analysis, Product-Market Matrix, Scenario Analysis แล ะProject Portfolio Management เป็นต้น