สูตรการอบรมหัวข้อ “Strategic Play: Agile Mindset การทำงานยืดหยุ่นแบบมีกลยุทธ์” สำหรับผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 จัดโดยบริษัท แบล็คแบล็งบล็อค จำกัด

หลักการและเหตุผล:

การบริหารองค์กรและทีมงานยุคใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว (Agility) สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทโลกยุคใหม่ (VUCA World) ด้วยการสร้างกรอบความคิดของการปรับตัว (Agile Mindset) เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจละเลยได้

หลักสูตร Agile Mindset การทำงานยืดหยุ่นแบบมีกลยุทธ์นี้ มุ่งเน้นการนำกรอบความคิดการทำงานแบบ Agile และหลักบริหารจัดการแบบ Agile มาปรับใช้ในเชิงปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม สามารถส่งมอบผลงานได้อย่างรวดเร็ว ทันกับความต้องการ มีความยึดหยุ่นในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน ตลอดจนการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดรับกับบริบทธุรกิจในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์:

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการของแนวคิดการทำงานแบบ Agile
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการทำงานร่วมกันแบบ Agile ที่ส่งผลต่อศักยภาพของธุรกิจยุคใหม่
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะการเป็นผู้นำ และเป็นผู้สนับสนุนทีมงานด้วยความคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พิจารณาถึงแนวทางการแก้ไข ตลอดจนโอกาสอันนำมาซึ่งคุณค่า (Value) ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ของการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร

หัวข้อการบรรยาย:

  • การบริหารจัดการโลกแห่งการทำงานที่เน้นความคล่องตัว ยืดหยุ่นสูง (Agile Mindset)
  • หลักการทำงานแบบ Agile เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • การประยุกต์กรอบความคิดแบบ Agile ในการทำงาน
  • กลยุทธ์การสร้างความคล่องตัวและความยืดหยุ่นให้ธุรกิจ (Agile in Action)
  • การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) และแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นความคล่องตัว (Agile Strategic Planning)
  • บรรยายสรุป และถาม-ตอบ