หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “Strategic Thinking, Visioning and Planning” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด

วัตถุประสงค์:

 • เรียนรู้ภาพรวมเพื่อรองรับสถานการณ์ในยุค THAILAND 4.0
 • ปรับ Mind set และ แนวคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับสถานการณ์ในยุค 4.0
 • เพื่อให้ได้ความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผน
 • เพื่อให้เข้าใจและสามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องได้
 • เพื่อให้มีโอกาสค้นหาวิธีการ ตลอดจนแนวคิดต่างๆ ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจปัจจุบันต่อไป

หัวข้อการบรรยาย:

 • ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโลกธุรกิจปัจจุบัน (New Business Paradigm)
 • ความลับของสมอง (Brain Inside)
 • มุมมองและวิถีคิด (Point of View & Way of Thinking)
 • เกี่ยวกับกลยุทธ์(About Strategy)
 • เหตุใดจึงต้องคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
 • กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategic Management Process)
 • การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์(Strategic Analysis)
  • Situation Analysis
  • Five Forces Model
  • SWOT Analysis
  • CSI Radar
 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
  • ABC Matrix
  • BCG Model
  • Action Plan
 • การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Evaluation)
  • PDCA & PDCS
 • นวัตกรรมกับกลยุทธ์ และกลยุทธ์นวัตกรรม