System Dynamics คือ เครื่องมือจำลอง (simulation) สภาพแวดล้อมด้วยปัจจัยต่างๆ เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ หรือเรียกได้ว่าเป็น Management cockpit ซึ่งถูกนำมาใช้จริงในบริษัทชั้นนำ อุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ซึ่งถูกพัฒนาโดย Prof. Jay Forrester แห่ง MIT ซอฟท์แวร์หนึ่งที่เป็นเครื่องมือจำลองดังกล่าว เช่น Vensim

ขอย้อนกลับมาที่ “ปัญหา” กันอีกซักนิด ถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาเชิงกลยุทธ์ (อย่างง่าย) ได้ดังนี้
1. ระบุถึงพฤติกรรมของปัญหา
2. ตั้งสมมติฐานของปัญหาที่เกิดขึ้น
3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนาโครงสร้างการย้อนกลับ (feedback) ของปัญหา
5. จำลองโครงสร้างที่ได้ตั้งสมมติฐานนี้ เพื่อให้เห็นและแสดงถึงเหตุการณ์และปัญหา

ซึ่งภายในระบบใดระบบหนึ่งจะประกอบไปด้วยหลายปัจจัย โดยแต่ละปัจจัยจะมีปฏิสัมพันธ์ถึงกันและกัน รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบกับแต่ละปัจจัยอีกด้วย และหากพิจารณาถึงการมีอยู่ของรูปแบบ (pattern) สามารถแบ่งได้เป็น 6 รูปแบบ สำหรับอธิบายได้ทุกเหตุการณ์ที่ประกอบขึ้นมาจากหลายปัจจัย ได้แก่
1. Exponential growth
2. Goal-seeking behavior
3. Oscillation behavior
4. S-shaped growth
5. S-shaped growth with overshoot
6. Overshoot and collapse