sc_4

System Dynamics คือ เครื่องมือจำลอง (simulation) สภาพแวดล้อมด้วยปัจจัยต่างๆ เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ หรือเรียกได้ว่าเป็น Management cockpit ซึ่งถูกนำมาใช้จริงในบริษัทชั้นนำ อุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ซึ่งถูกพัฒนาโดย Prof. Jay Forrester แห่ง MIT ซอฟท์แวร์หนึ่งที่เป็นเครื่องมือจำลองดังกล่าว เช่น Vensim

sc_5

ขอย้อนกลับมาที่ “ปัญหา” กันอีกซักนิด ถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาเชิงกลยุทธ์ (อย่างง่าย) ได้ดังนี้
1. ระบุถึงพฤติกรรมของปัญหา
2. ตั้งสมมติฐานของปัญหาที่เกิดขึ้น
3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนาโครงสร้างการย้อนกลับ (feedback) ของปัญหา
5. จำลองโครงสร้างที่ได้ตั้งสมมติฐานนี้ เพื่อให้เห็นและแสดงถึงเหตุการณ์และปัญหา

ซึ่งภายในระบบใดระบบหนึ่งจะประกอบไปด้วยหลายปัจจัย โดยแต่ละปัจจัยจะมีปฏิสัมพันธ์ถึงกันและกัน รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบกับแต่ละปัจจัยอีกด้วย และหากพิจารณาถึงการมีอยู่ของรูปแบบ (pattern) สามารถแบ่งได้เป็น 6 รูปแบบ สำหรับอธิบายได้ทุกเหตุการณ์ที่ประกอบขึ้นมาจากหลายปัจจัย ได้แก่
1. Exponential growth
2. Goal-seeking behavior
3. Oscillation behavior
4. S-shaped growth
5. S-shaped growth with overshoot
6. Overshoot and collapse

sc_6