‘Weakness fixing prevents failure, strength building drives success’ – การแก้ไขจุดอ่อนจะช่วยป้องกันความล้มเหลว การสร้างจุดแข้งจะขับเคลื่อนนำไปสู่ความสำเร็จ

จุดแข็งที่ว่านี้ ก็คือ สิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติซ้ำได้สม่ำเสมอ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตได้ ทั้งนี้ มีหลักง่ายๆเพื่อพิจารณาถึงจุดแข็งเพิ่มเติมอยู่ว่า สิ่งที่เราสามารถทำกิจกรรมนั้นซ้ำๆ ควรจะต้องทำให้เรามีความสุข โดยสามารถคาดหวังผลลัพธ์ได้ ซึ่งจะต้องเป็นสิ่งที่มุ่งเน้นเฉพาะด้าน ไม่ใช่มุ่งที่ความเก่งแบบรอบด้าน ในส่วนของจุดอ่อนนั้น อาจจะไม่ต้องเน้นมากนักเมื่อเทียบกับจุดแข็ง เพียงแต่หาวิธีกำจัดจุดอ่อนนั้นเสีย แต่ในช่วงเวลาหลักที่มีอยู่ จะต้องเน้นไปที่การเพิ่มพูนจุดแข็งของตัวเองให้มากที่สุด และนำมาใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด

จุดแข็ง สร้างมาจากความรู้ ประสบการณ์ บวกกับทักษะ และพรสวรรค์ ซึ่งการรู้พรสวรรค์ของตัวเองและนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี และเร็วกว่า เพราะแม้เราจะอยากฝึกฝนทักษะอื่นๆ แต่ถ้ามันอาจไม่ใช่ธรรมชาติของเรา เราก็อาจทำให้เกิดผลดีเลิศออกมาได้ยาก สรุปแล้วพรสวรรค์ (Talent) คือ แบบแผนของความคิดความรู้สึก หรือพฤติกรรมที่เกิดซ้ำๆ และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ต่างกับจุดแข็งตรงที่ พรสวรรค์เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามา เป็นธรรมชาติของเรา แต่จุดแข็งคือสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นตามที่ใจเราต้องการ ดังนี้น หากเราพัฒนาจุดแข็งขึ้นมาจากพรสวรรค์ที่มีอยู่ ลองจินตนาการดูสิว่า มันจะมีศักยภาพมากและใช้เวลาน้อยกว่าการเริ่มพัฒนามาจากศูนย์ จริงหรือไม่ การค้นหาพรสวรรค์ในตัวเรานั้น เครื่องมือหนึ่งที่เป็นที่นิยมทั่วโลก ได้แก่ Strengths Finder

EXECUTING

 • ผู้บรรลุเป้าหมาย (Achiever) มีความอดทนสูง ถนัดทำงานหนัก มีความสุขกับการได้ทำสิ่งต่างและสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ
 • นักจัดการ (Arranger) มีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆรอบตัว  มีไหวพริบ พลิกแพลง และปรับตัวที่ดี มักคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ได้มากที่สุดด้วยการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดหรือเท่าที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
 • ผู้มีความเชื่อ (Belief) จะมีค่านิยมพื้นฐานบางประการที่มั่นคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และกำหนดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตโดยอาศัยค่านิยมเหล่านี้
 • ผู้มีความยุติธรรม (Consistency) จะตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เท่าเทียมกัน และพยายามปฏิบัติต่อทุกคนในโลกอย่างยุติธรรม โดยกำหนดกฏระเบียบที่ชัดเจนขึ้นมา และดำเนินการตามกฎระเบียบเหล่านั้น
 • ผู้มีความละเอียดรอบคอบ (Deliberative) จะเอาจริงเอาจังในการตัดสินใจ และการเลือกสรรสิ่งต่างๆ คนเหล่านี้จะเตรียมตัวพร้อมเพื่อรับมือกับอุปสรรคอยู่เสมอ
 • ผู้มีวินัย (Discipline) ชอบอะไรที่เป็นโครงสร้าง เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้อย่างเป็นแบบแผน ความเป็นระบบระเบียบที่คนเหล่านี้กำหนดขึ้นมาอธิบายถึงโลกของพวกเขาได้เป็นอย่างดี
 • ผู้มีเป้าหมายชัดเจน (Focus) นิยมกำหนดวิธีการและดำเนินการติดตามจนบรรลุเป้าหมาย และคอยแก้ไขประคับประคองมิให้ออกนอกแนวทางที่กำหนดไว้ การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำคือเรื่องที่พวกเขาให้ความสำคัญมากก่อนลงมือทำ
 • ผู้มีความรับผิดชอบ (Responsibility) จะมีสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขารับปากว่าจะทำ คนเหล่านี้ยึดมั่นในค่านิยมที่มั่นคง เช่น ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดี
 • นักปรับปรุงแก้ไข ( Restorative) จะมีความชำนาญในการจัดการกับปัญหา คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจในสิ่งที่ผิดพลาด และแก้ไขให้ถูกต้อง

INFLUENCING

 • นักริเริ่มทำงาน (Activator) สามารถที่จะผันความคิดมาเป็นการกระทำเพื่อบันดาลให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น คนเหล่านี้มักจะใจร้อน
 • นักบัญชาการ (Command) เป็นผู้ที่ดูมีอำนาจ และสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมทั้งทำหน้าที่ตัดสินใจได้อย่างดี
 • นักสื่อสาร (Communication) จะสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นคำพูดได้โดยง่าย คนเหล่านี้เป็นนักสนทนาและผู้นำเสนอที่ดี
 • นักแข่งขัน (Competition) จะวัดความก้าวหน้าของตนกับผลงานของผู้อื่น คนเหล่านี้จะพยายามมาเป็นที่หนึ่งและชอบการแข่งขันสูง
 • ผู้สรรหาความเป็นเลิศ (Maximizer) จะเน้นไปที่จุดแข็งเพื่อผลักดันให้กลุ่มหรือคนๆ หนึ่งบรรลุถึงความเป็นเลิศ และพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้กลายเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอด
 • ผู้มีความเชื่อมั่น (Self-Assurance) จะรู้สึกมั่นใจในความสามารถที่จะควบคุมชีวิตของตนเอง คนเหล่านี้มีเข็มทิศชี้ทางในตัวที่ทำให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของตนเองนั้นถูกต้องแล้ว
 • ผู้เห็นความสำคัญ (Significance) จะต้องการให้ผู้อื่นมองเห็นคุณค่าของตนเอง พวกเขารักอิสระและต้องการให้ตนเองเป็นที่ยอมรับ
 • ผู้ชนะใจ (Woo) จะรักความท้าทายในการพบปะผู้คนใหม่ๆ และทำให้คนเหล่านั้นชอบตน พวกเขามีความสุขในการทำความรู้จัก และสร้างเครือข่ายการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น

RELATIONSHIP BUILDING

 • ผู้มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ชอบทำตัวกลมกลืนตามสถานการณ์ มักจะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน โดยตอบสนองสถานการณ์และค้นพบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน
 • ผู้เห็นความเชื่อมโยง (Connectedness) จะมีความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งในโลกนี้สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผล มีเพียงไม่กี่เหตุการณ์เท่านั้นที่เกิดขึ้นเพราะเหตุบังเอิญ
 • นักพัฒนา (Developer) จะมองเห็นและช่วยสร้างเสริมความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้อื่น คนเหล่านี้จะเล็งเห็นสัญญาณแห่งการเติบโต แม้เพียงเล็กน้อย และพอใจกับความก้าวหน้าเหล่านี้
 • ผู้มีความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) จะสามารถรู้สึกได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นๆ โดยจินตนาการถึงตนเองในสภาพชีวิต หรือสถานการณ์ของผู้อื่น
 • ผู้สร้างความกลมเกลียว (Harmony) จะมองหามติอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน คนเหล่านี้ไม่ชอบความขัดแย้ง และจะพยายามมองหาความคิดเห็นซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกคน
 • ผู้ไม่ทอดทิ้ง (Includer) จะยอมรับผู้อื่น รับทราบถึงความรู้สึกของคนที่อยู่นอกกลุ่ม และพยายามนำคนเหล่านั้นเข้ามาร่วมในกลุ่ม
 • ผู้เข้าใจความแตกต่าง (Individualization) จะสนอกสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวต่างๆ ของแต่ละบุคคล และมีพรสวรรค์ในการคิดหาวิธีการนำผู้คนที่แตกต่างกันมาทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้มองโลกในแง่ดี (Positivity) จะมีพลังกระตือรือร้นที่ติดต่อไปถึงคนอื่นๆ คนเหล่านี้จะรื่นเริงและสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกตื่นเต้นไปกับสิ่งที่กำลังจะทำ
 • ผู้สร้างสัมพันธ์ (Relator) ชอบความใกล้ชิดสนิทสนมกับคนอื่นๆ และมีความพอใจที่ลึกซึ้งในการทำงานหนักร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย

STRATEGIC THINKING

 • นักวิเคราะห์ (Analytical) ค้นหาสาเหตุและพิสูจน์เหตุผล คนเหล่านี้มีความสามารถในการมองเห็นปัจจัยทุกๆ ด้านที่อาจมีผลกระทบต่อสถานการณ์
 • ผู้คำนึงถึงอดีต (Context) จะชอบคิดถึงอดีต และเข้าใจเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยศึกษาค้นคว้าถึงประวัติที่มาของมัน
 • ผู้มองอนาคต (Futuristic) จะอาศัยอนาคตและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเป็นแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
 • นักคิดสร้างสรรค์ (Ideation) จะสนอกสนใจกับไอเดียความคิด และสามารถค้นพบความเกี่ยวเนื่องระหว่างปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนจะแตกต่างกัน
 • นักสะสม (Input) จะกระหายใคร่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พวกเขามักจะสะสมและจัดเก็บบันทึกข้อมูลทุกชนิด
 • นักคิด (Intellection) จะชอบทำกิจกรรมที่ใช้สมองและความคิด คนเหล่านี้ชอบครุ่นคิดและสนุกกับการสนทนาที่ได้ใช้ความคิดและมีสาระ
 • ผู้ใฝ่รู้ (Learner) จะมีความปรารถนาที่แรงกล้าในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา สำหรับคนเหล่านี้กระบวนการเรียนรู้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกว่าผลลัพธ์ที่ได้เสียอีก
 • นักกลยุทธ์ (Strategic) จะสร้างสรรค์วิธีการอื่นๆ ที่แตกต่างในการเดินรุดหน้า เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดก็ตาม พวกเขาจะสามารถมองเห็นรูปแบบและปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว