สูตรการอบรมหัวข้อ “Problem Solving and Decision Making” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด

วัตถุประสงค์:
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจหลักการของการแก้ปัญหากับการตัดสินใจ
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงหลักวิธีคิดเพื่อแก้ปัญหากับการตัดสินใจ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ประยุกต์และฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหากับการตัดสินใจในบริบทต่างๆ
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเชิญกับปัญหา สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ

หัวข้อการบรรยาย:
• ภาพรวมของหลักสูตร
• หลักการ กระบวนการ ระบบการคิดวิเคราะห์ ทักษะที่จำเป็น และเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหา
• หลักการ กระบวนการ ระบบการคิดวิเคราะห์ ทักษะที่จำเป็น และเครื่องมือเพื่อการตัดสินใจ
• แบล็งบล็อค (Blank Block) เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจแบบบูรณาการ
• การประยุกต์ใช้สำหรับธุรกิจและชีวิตประจำวัน