สูตรการอบรมหัวข้อ “Systematic Thinking” เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด

วัตถุประสงค์:

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจหลักการของ Systematic Thinking
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงหลักวิธีคิดไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ประยุกต์และฝึกปฏิบัติการคิดอย่างเป็นระบบในบริบทต่างๆ

หัวข้อการบรรยาย:

  • ว่าด้วยเรื่องข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้
  • ว่าด้วยการคิด CASIF+S (Creative/ Analytical/ Strategic/ Integrative/ Futuristic + Scenario) Thinking
  • การคิดอย่างเป็นระบบสำหรับนักบริหาร
  • เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบ
  • การประยุกต์ใช้สำหรับธุรกิจและชีวิตประจำวัน
  • Workshop: กรณีศึกษา (หรือธุรกิจที่ดำเนินอยู่)