หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “Systematic Thinking” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 จัดโดยบริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด

วัตถุประสงค์:

  • เพื่อให้ผ้เูข้าอบรมสามารถลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาในงานปัจจุบันเพื่อนำไปสกู่ารแก้ไข
  • เพื่อให้ผ้เูข้าอบรมสามารถปรับปรุงเทคนิควิธีการคิดและการวิเคราะห์ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • เพื่อให้ผ้เูข้าอบรมสามารถถามคำถามเพื่อเก็บข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผ้เูข้าอบรมสามารถพิจารณาทางเลือกตา่งๆ อย่างรอบคอบ และเพื่อสร้างความร่วมมือในการตัดสินใจร่วมกับหน่วยงาน อื่น ๆ

หัวข้อการบรรยาย:

  • การคิดอยา่งเป็นระบบ (System Thinking) เพื่อใช้ในการทำงานในประเด็นต่างๆ เช่น
  • การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)
  • แนวความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
  • การตั้งวัตถุประสงค์ของการตัดสินใจ
  • การสรรหาทางเลือก
  • การป้องกันความเสี่ยงจากการตัดสินใจ