วิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นำและผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กร โดยการประยุกต์ใช้แนวทางการดำเนินการ T O 3P Perform (Technology – Organization 3P : People Process Perception) เป็นกรอบความท้าทาย มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1) Technology : IT Architecture Design การนำเทคโนโลยีมาปฏิบัติใช้เป็นเครื่องมือหรือระบบกลางในการออกแบบโครงสร้างการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การบริหารจัดการผลลัพธ์ของกระบวนการทำงานทุกมิติให้ก้าวสู่ความเป็น “ดิจิทัล”

2) Organization : SMART, Structure, Learning Organization มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น SMART Organization และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยให้เกิดทักษะการเรียนรู้และสร้างระบบฐานข้อมูล ผ่านการดำเนินการตามแผนการจัดการองค์ความรู้และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

3) People : Human Resource Management and Development การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เกิดศักยภาพตามแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) และการพัฒนาบุคลากร (HRD) รวมถึงการตอบสนองให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายองค์กร

4) Process : Digitization การแปลงกระบวนการทำงานรูปแบบเดิมให้เป็นแบบดิจิทัลที่เป็นมาตรฐาน โดยใช้ระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์และปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกกระบวนงาน ทั่วทั้งองค์กร

5) Perception : Effective Communication การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพถูกต้องเหมาะสม ตรงตามเป้าหมาย โดยสร้างมุมมองและทิศทางที่ชัดเจนต่อภาพลักษณ์ขององค์กร