นักคิดที่ดีและนักคิดที่ไม่ดี

นักคิดที่ดีควรจะมีลักษณะประมาณนี้…– เลือกตอบรับข้อมูลตามความเข้าใจของตนเอง– ไม่ด่วนตัดสินใจในทันที– ไม่ละเลยข้อมูลที่พิจารณาแล้วว่าสำคัญ แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจน– พิจารณาถึงทางเลือกที่แตกต่าง หรือโอกาสที่จะมีทางเลือกที่ดีกว่า– ค้นหาข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องมาประกอบ ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก– รวบรวมข้อมูลเก็บไว้ […]

กรอบแนวคิดเพื่อเสริมสมรรถนะการคิดแบบเบาๆ (A Soft Thinking Framework)

กรอบแนวคิดสำหรับการเป็นเครื่องมือเสริมสมรรถนะการคิดตั้งแต่เริ่มจนนำไปสู่การขยายผลที่ผมนำมาเสนอนี้ ประกอบไปด้วย 8Bs, 4Ps, 11Ds และ 5Ts ในส่วนของ 8Bs สามารถแบ่งออกได้เป็น […]

กิจกรรมระหว่างการดำเนินชีวิต (Life Activities)

  ในระหว่างที่เราหายใจมีชีวิตอยู่นั้นมีกิจวัตรที่เกิดขึ้นมากมายก่ายกอง ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ทำคนเดียว เช่น รับประทานอาหารคนเดียว นอนดูทีวี หรือแม้แต่นั่งสมาธิ กับกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น งานสังสรรค์กับเพื่อนฝูง […]