การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

อะไรก็ตามที่ทำให้เกิดโอกาสแห่งความเสียหาย (Chance of Loss) หรือมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างความเสียหาย (Possibility of Loss) หรือก่อให้เกิดความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ (Uncertainty of Event) จนนำไปสู่การคาดการณ์ที่คลาดเคลื่อน (Dispersion...

COSO กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite และ Risk Tolerance

การบริหาความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) เป็นกระบวนการที่เป็นระบบสำหรับนำไปใช้บ่งชี้ ประเมิน จัดลำดับ และจัดการความเสี่ยง ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการบริหารความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงของธุรกิจที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหตุแห่งความเสี่ยง (Risk Drivers) สามารถจำแนกได้คร่าวๆ...