Post Implementation Review (PIR)

Post Implementation Review (PIR) หรืออาจใช้ชื่อว่า Post Implementation Evaluation เป็นกระบวนการประเมินผลลัพธ์ ผลประโยชน์ ที่ได้รับจากการลงทุนโครงการใดๆของหน่วยธุรกิจนั้น โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือความคาดหวังที่ต้องการ ซึ่งอาจจะมีการกำหนดไว้ก่อนการดำเนินโครงการ หากมองในแง่การบริหารโครงการ...

การประเมินแผนงานโครงการด้วย CIPP Model

ในการดำเนินงานตามโครงการหรือการบริหารโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนก็ตาม จะต้องมีการวางแผนโครงการโดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ เพื่อคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง การประเมินผลโครงการจึงมีบทบาทเพื่อสนับสนุนหรือยกเลิก ให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ ปรับปรุงงาน ศึกษาถึงทางเลือก หรือเพื่อการขยายผล การประยุกต์ใช้แนวทาง CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม  (Stufflebeam’s  CIPP  Model) ในการประเมินแผนงานโครงการ...