The development of KPIs by SEPA framework (State Enterprise Performance Appraisal) for PTT PCL

การวิเคราะห์และจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินผลของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หรือ SEPA (State Enterprise Performance Appraisal) สำหรับบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)...

The development of KPIs by SEPA framework (State Enterprise Performance Appraisal) for PTT PCL

การวิเคราะห์และจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินผลของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หรือ SEPA (State Enterprise Performance Appraisal) สำหรับบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)...

The development of KPIs by SEPA framework (State Enterprise Performance Appraisal) for Thailandpost company limited

การวิเคราะห์และจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินผลของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หรือ SEPA (State Enterprise Performance Appraisal) สำหรับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ...

ระบบ Six Sigma

หนึ่งในเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการองค์กรและการวัดผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบ Six Sigma ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยอาศัยหลักการทางสถิติ เป้าหมายของแนวคิดนี้ เพื่อลดของเสียให้ไม่เกิน 3.4 ครั้งโดยประมาณ ต่อโอกาสที่เกิดของเสีย 1 ล้านครั้ง โดยพิจารณาความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากกระบวนการผลิต...

ระบบมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added)

หนึ่งในเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการองค์กรและการวัดผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือ Economic Value Added (EVA) มีแนวคิดว่าทุกกิจกรรมที่ดำเนินไป ควรมีผลประโยชน์สูงกว่าต้นทุนที่รวมค่าเสียโอกาส ในด้านการคำนวณนั้น จะพิจารณาผลต่างของกำไรหลังหักภาษี (Net Operating...

ระบบการวัดผลองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard)

หนึ่งในเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการองค์กรและการวัดผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบการวัดผลองค์กรแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard มีจุดกำเนิดมาจาก Professor Dr. Robert S. Kaplan และ Dr....

การประเมินแผนงานโครงการด้วย CIPP Model

ในการดำเนินงานตามโครงการหรือการบริหารโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนก็ตาม จะต้องมีการวางแผนโครงการโดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ เพื่อคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง การประเมินผลโครงการจึงมีบทบาทเพื่อสนับสนุนหรือยกเลิก ให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ ปรับปรุงงาน ศึกษาถึงทางเลือก หรือเพื่อการขยายผล การประยุกต์ใช้แนวทาง CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม  (Stufflebeam’s  CIPP  Model) ในการประเมินแผนงานโครงการ...