กรอบแนวคิดในการประเมินมูลค่าของผลประโยชน์จากงานวิจัย (Benefit-cost analysis ) ตอนที่ 2

หากพิจารณาจากกรอบแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น หนึ่งในวิธีวิเคราะห์ที่เป็นที่นิยมใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis หรือ BCA)  สามารถสรุปเป็นหลักเกณฑ์สำคัญอย่างคร่าวๆได้ดังนี้ เป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมในมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ ทำให้ทราบถึงความคุ้มค่าในการลงทุน การนำเอาผลกระทบภายนอก (Externalities) มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ควบคู่กับต้นทุนและผลประโยชน์...

กรอบแนวคิดในการประเมินมูลค่าของผลประโยชน์จากงานวิจัย (Benefit-cost analysis ) ตอนที่ 1

การตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ ผู้บริหารองค์กรส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงความสอดคล้องและคุ้มค่าของผลลัพธ์ต่อทรัพยากรที่จะต้องใช้ลงทุน การลงทุนในงานวิจัยก็เช่นเดียวกัน แม้ว่าวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของงานวิจัยบางโครงการอาจจะเน้นคุณค่าเชิงสังคม (social benefits) มากกว่าคุณค่าโดยตรงเชิงพานิชย์ (financial benefits) ก็ตาม นอกจากนี้งานวิจัยบางโครงการอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานหลังจากเสร็จสิ้นงานวิจัยกว่าจะเห็นผลกระทบที่สะท้อนถึงคุณค่าของงานวิจัย เนื่องจากวัตถุประสงค์และรูปแบบงานวิจัยมีความหลากหลาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องพิจารณาถึงกรอบแนวคิดการประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัยให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หลักการวิเคราะห์ต้นทุน...