โครงการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2561

กฟน. มีความประสงค์ที่จะสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของระบบงานต่าง ๆ ให้ทันต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล วัตถุประสงค์โครงการ ได้แก่ การสำรวจความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร […]