สรุปหนังสือ EQ ตัดสินชะตากรรม

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มคนที่มี EQ สูง รู้จักความสามารถของตนเป็นอย่างดี ชัดเจนและเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อคุณสมบัติ อุปนิสัย ความสามารถ ศักยภาพ ทัศนคติ ค่านิยมของตน […]