ความฉลาดรู้ทางอารมณ์ของผู้นำ (Emotionally Intelligent Leadership)

ความฉลาดรู้ทางอารมณ์ของผู้นำควรผสมผสานองค์ประกอบหลักของ 2 สมรรถนะหรือ 4 ด้านของความฉลาดรู้ทางอารมณ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะที่เกี่ยวกับตนเอง (Personal […]