Core Competency VS Competitive Advantage

อาวุธสำคัญในการอยู่รอดหรือเอาชนะบนสนามธุรกิจที่ต้องใส่ใจมีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ ได้แก่ Core Competency จะต้องสกัดมาจากจุดแข็ง (Strength) ของบริษัท ขณะที่ […]