อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 10 – Moral

คุณธรรมอันดีที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมและการแสดงออกที่ดี คุณธรรมนี้มาจากสำนึกภายในตัวเรา จึงสามารถสะท้อนถึงมาตรฐานคุณธรรมของเราว่าเป็นอย่างไร ทุกอย่างหากเริ่มต้นให้ดีที่หน่วยเล็กที่สุด เมื่อประกอบรวมกันเป็นหน่วยใหญ่ ก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีปัญหา ปัญหาที่เกิดก็จะระบุได้ว่าน่าจะเป็นที่การเชื่อมประสานระหว่างหน่วยเล็กนั่นเอง การแก้ไขจึงดูไม่ยากนัก ฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าทุกคนมีมาตรฐานคุณธรรมที่สูง […]