CHAMPSPACE กับแนวคิดเชิงจิตวิทยาบุคลิกภาพ

ตามหลักแนวคิดของจิตวิทยาบุคลิกภาพ (Personally Psychology) ได้แบ่งประเภทคนเราแบบกว้างๆออกเป็นประเภทต่างๆ ด้วยเกณฑ์ดังนี้ หากนำหลักแนวคิดดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติเชิงกลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้ชีวิตมีความสุข (S P A C […]