CHAMPSPACE กับแนวคิดเชิงจิตวิทยาบุคลิกภาพ

ตามหลักแนวคิดของจิตวิทยาบุคลิกภาพ (Personally Psychology) ได้แบ่งประเภทคนเราแบบกว้างๆออกเป็นประเภทต่างๆ ด้วยเกณฑ์ดังนี้ คนมองโลกในแง่ดี กับ คนมองโลกในแง่ร้าย คนเปิดเผย กับ […]