สัญชาตญาณที่มองไม่เห็นของนวัตกร

คุณคิดว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมมากที่สุดระหว่าง วัฒนธรรมองค์กร (Culture, ซึ่งเป็นเรื่องภายในองค์กร) องค์ความรู้ (Knowledge, ผมเหน็บไปที่การเรียน MBA) และสภาพแวดล้อมทีไม่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม (Environment, เน้นไปที่ภายนอกองค์กร) … ผมเริ่มต้นด้วยคำถามนี้ในการฝึกอบรมให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ก่อนการเริ่มต้น...