นักคิดที่ดีและนักคิดที่ไม่ดี

นักคิดที่ดีควรจะมีลักษณะประมาณนี้…– เลือกตอบรับข้อมูลตามความเข้าใจของตนเอง– ไม่ด่วนตัดสินใจในทันที– ไม่ละเลยข้อมูลที่พิจารณาแล้วว่าสำคัญ แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจน– พิจารณาถึงทางเลือกที่แตกต่าง หรือโอกาสที่จะมีทางเลือกที่ดีกว่า– ค้นหาข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องมาประกอบ ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก– รวบรวมข้อมูลเก็บไว้ […]