นักอนาคตศาสตร์ (Futurist)

อนาคตศาสตร์ (Future studies หรือ Futurology) คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของความเป็นไปในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยความเป็นศาสตร์ (Science) และศิลป์ (Art) อนาคตศาสตร์ถูกจัดให้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมศาสตร์ (Social sciences)...