ปรากฏการณ์เกณฑ์บ่งระยะแรกของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป – Will

ปรากฏการณ์เกณฑ์บ่งระยะแรกของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป (stage migration) หรือปรากฏการณ์วิลล์ โรเจอร์ส คือการย้ายตัวแปร ปัจจัย หรือองค์ประกอบที่มีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มหนึ่ง ไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง โดยที่ตัวแปร […]