Roadmapper, Roadmapee and Roadmapware

ด้วยความรู้จากการทำวิทยานิพนธ์และคลุกคลีในการทำโครงการวิจัยในด้าน Technology Roadmapping อยู่ระยะหนึ่ง ก็พบว่า มีการให้คำนิยามและอธิบายถึง keyword คำว่า “Roadmap” หรือแผนที่นำทาง […]