ระบบ (System) กับตัวแบบระบบ (Model)

การศึกษาทําความเขาใจในเรื่องของแนวคิดเชิงระบบ และการวิเคราะห์ปัญหา มองสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างเป็นระบบ ทําให้เราเข้าใจในรายละเอียดและความเกี่ยวพันของปัญหากับสิ่งรอบข้างได้อย่างถ่องแท้ สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบ และหลีกเลี่ยงผลกระทบหรือลดปัญหาที่ไม่ต้องการได้ โดยระบบทุกระบบจะประกอบไปด้วย ประเภทของระบบ สามารถแบ่งประเภทของระบบได้ตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ […]

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 11 – Platform

โดยปกติจะหมายถึงสิ่งที่ประกอบด้วยเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกหรือสร้างความพร้อมให้ไปสู่เป้าหมายได้ แต่ผมขออนุญาตยกระดับให้มันมีอานุภาพมากขึ้นด้วยการขยายขอบเขตว่าเป็นสิ่งที่รวบรวมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน ทั้งส่วนที่เป็นความต้องการ ปัจจัยภายในภายนอก สภาพแวดล้อมการทำงาน และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ เรียกได้ว่า Platform ก็คือระบบที่ประกอบไปด้วยรายละเอียด ความเชื่อมโยง […]