โมเดลออกแบบชีวิต 5: สถานการณ์ชีวิตแบบบูรณาการ (Integrated Life Scenario)

หลักคิดสำคัญของศาสนาสอนในเราอยู่กับปัจจุบัน เพื่อปฏิบัติให้ดีและมีความสุขกันเสียแต่ตอนนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพ และสถานการณ์ใดก็ตาม จึงต้องพินิจกันที่ภายใน (ใจ) แต่มนุษย์คือสัตว์ที่พื้นฐานแล้วท้าทายกับสิ่งภายนอกเพราะกิเลส จึงมักไม่พอใจกับสถานภาพ และ/หรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ จึงต้องไตร่สวนทวงถามอดีต […]

กฏที่เรียบง่ายบนสถานการณ์ที่ซับซ้อน

สิ่งต่างๆ อะไรก็ตามที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ว่าจะมีความเรียบง่ายหรือซับซ้อนในตัวมันเอง หากได้มารวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นฝูง ย่อมมีโอกาสเกิดความสลับซับซ้อนขึ้น อย่างน้อยที่สุดก็ซับซ้อนมากกว่าการอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นแน่ เมื่อต้องเผชิญกับความสลับซับซ้อนที่เกิดจากการรวมองค์ประกอบเข้าด้วยกัน เราควรพิจารณาถึงศาสตร์แห่งความสลับซับซ้อน และเคล็ดลับ 10 ประการ […]

การวางแผนภาพด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning)

การวางแผนภาพด้วยสถานการณ์ หรือ Scenario Planning เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อจำลองสถานการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตและประกอบการตัดสินใจถึงแนวทางในวันนี้เพื่อให้สามารถรองรับโอกาสที่ดีที่สุดในอนาคตได้ เดิมทีนั้น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) จะมุ่งเน้นไปที่ความแม่นยำในการประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้สามารถกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ไปสู่เป้ามายนั้นได้ […]