PESTEL – Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal

​หากจะพิจารณาถึงปัจจัยขับเคลื่อนจากภายนอก (External Factors) หรือสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่คงหนีไม่พ้น PESTEL ซึ่งเป็นกรอบแนวคิด (Framework) ที่ใช้พิจารณาค้นหาปัจจัยบนสภาพแวดล้อมเชิงมหภาค (Macro-environmental Factors) […]

จระเข้ขวางคลอง

จระเข้ขวางคลอง เป็นสุภาษิตที่รู้จักกันเป็นอย่างดี มีความหมายที่ทราบกันเป็นอย่างดี แล้วก็ถูกนำไปใช้เพื่อสื่อถึงลักษณะอันไม่พึงประสงค์ของบุคคลในสังคมได้เป็นอย่างดี ที่จริงไม่ต้องสาธยายให้มากความก็ได้ เพราะสามารถรู้ได้โดยนัย (common sense) จากคำที่ประกอบในประโยคอยู่แล้ว กระนั้นก็ขออนุญาตแจ้งถึงความหมายให้กระจ่างซักนิด […]