Open Government รัฐบาลโปร่งใส – ไอเดียในแบบของผม

Open Government เรื่องที่ประเทศเราต้องผลักดันโดยประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ทำยังไงให้การมีส่วนร่วม การทำธุรกรรมกับภาครัฐ อยู่ในชีวิตประจำวัน เหมือนที่คนๆหนึ่งไปเดินช็อปปิ้ง เช้าหนังมาดูที่บ้าน ไปประชุมในออฟฟิศ ทำให้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตในอารมณ์เดียวกับข้อมูลธุรกิจหรือความบันเทิงได้อย่างไร […]