สรุปหนังสือ EQ ตัดสินชะตากรรม

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มคนที่มี EQ สูง รู้จักความสามารถของตนเป็นอย่างดี ชัดเจนและเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อคุณสมบัติ อุปนิสัย ความสามารถ ศักยภาพ ทัศนคติ ค่านิยมของตน และอยู่บนพื้นฐานของสภาพความเป็นจริง มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดีเยี่ยมในทุกสถานการณ์ และแสดงออกด้วยท่าทีที่เหมาะสม มีความสามารถในการสร้างกำลังใจให้ตนเอง...