อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 19 – New Champs On The Block

จากตอนที่ผ่านมา ผมขอสรุปอีกครั้งว่าแชมป์หรือผู้ชนะ คือ ผู้ที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้มีความสุข หากคุณยังมีไม่ครบทั้งสองสิ่งก็แสดงว่ายังไม่ใช่แชมป์ แล้วจะวัดได้อย่างไรว่าระดับใดจึงนับว่าสำเร็จ ระดับใดเรียกว่ามีความสุข ผมขอตอบว่า ก็แล้วแต่คุณสิ มันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของตัวคุณเอง […]

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 18 – เล่นแร่แปรธาตุเชิงบวก

ถ้าคุณยังจำได้ว่า คุณสมบัติเชิงกลยุทธ์ของความสุขและความสำเร็จมีอะไรบ้าง ถ้าคุณลองสังเกตการเรียงตัวของอักษรนำของแต่ละคุณสมบัติ ก็จะเห็นได้ว่า ทั้งคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน (SPACE) และคุณสมบัติขั้นประยุกต์ (CHAMP) จะมีอักษร A […]

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 17 – Ethics

จริยธรรมส่งผลให้เกิดพฤติกรรมและแนวโน้มความเป็นไปในทางที่ถูกที่ควร จริยธรรมในที่นี้มาจากความคาดหวังทางสังคม เป็นส่วนที่อยู่ภายนอกตัวเราซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของกรอบ กฏ ระเบียบข้อบังคับหรือวัฒนธรรมให้เราปฏิบัติร่วมกัน จึงสามารถสะท้อนถึงมาตรฐานความดีงามของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ ทุกอย่างหากเริ่มต้นให้ดีที่หน่วยใหญ่ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ย่อมจะพิจารณาได้ยากว่าเกิดจากหน่วยย่อยใดบ้างที่ก่อให้เกิดปัญหา แต่ถ้าเราตัดประเด็นการพิจารณาในระดับย่อย […]

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 16 – Consciousness

พื้นฐานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือการระลึกรู้ถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้น หรือที่เรียกว่าการมีสติ ด้วยเหตุที่สตินั้นเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา จึงเป็นที่มาของความไม่ประมาทบวกกับการคิดสร้างสรรค์โอกาสตามกาลเทศะได้อย่างเหมาะสม หากเรามีคุณสมบัติที่ดีด้านอื่นอย่างครบครัน แต่ปราศจากซึ่งสติแล้ว ก็เปรียบได้กับยานพาหนะที่ครบเครื่องเรื่องสมรรถนะ แต่มีอาการติดๆดับๆ เดี๋ยวใช้ได้บ้าง เดี๋ยวใช้ไม่ได้บ้าง […]

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 15 – Cause

ผลของเหตุใด อาจเป็นเหตุที่ต่อเนื่องมาจากผลอื่น ซึ่งเหตุผลสามารแยกได้เป็น เหตุ และ ผล ผมมักอธิบายว่า เหตุ คือ ที่มาหรือร่องรอยแห่งกรรม […]

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 14 – Attitude

ทัศนคติที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ผมไม่ได้กล่าวเกินจริงเลยใช่ไหม การเริ่มต้นจะดีแค่ไหนก็มีความเสี่ยงที่จะล่มกลางทาง หากมีตัวขับเคลื่อนที่ไม่มีคุณภาพ ตัวขับเคลื่อนที่จับต้องได้ก็คือปัจจัยแวดล้อมสำคัญในการดำเนินกิจกรรมใดๆ แต่ตัวขับเคลื่อนสำคัญที่สุดที่จับต้องไม่ได้ก็คือทัศนคติของเรานี่เอง ก็คล้ายๆกับมือที่มองไม่เห็นในระบบเศรษฐกิจนั่นแล

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 13 – Patient

ในโลกนี้ ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้โดยปราศจากความอดทน เพราะเป็นสิ่งที่แปรผันตรงกับเวลา แม้แต่การมีชีวิตอยู่ของเรายังต้องอดทนรอความตาย หรืออดทนต่อความกลัวที่มีต่อความตายอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แม้ว่าคุณจะไม่ชอบการรอคอยใดๆ ก็ยังนับว่าเป็นความอดทนในระดับที่ต่ำ เมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นแล้วว่าทุกกิจกรรมล้วนประกอบด้วยการใช้เวลา ใยต้องเลี่ยงต้องไม่อดทนเล่า สิ่งสำคัญคือความอดทนในระดับสูง […]

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 12 – Sufficiency

ความพอเพียงคือมาตรวัดเป้าหมายชีวิตได้ดีที่สุด ไม่ว่าตอนนี้คุณจะพอใจในชีวิตความเป็นอยู่หรือไม่ มีการกำหนดเป้าหมายให้ตัวคุณเองหรือไม่ คุณควรจะกลับมายังจุดที่จะทำให้คุณหยุด มิใช่หยุดกิจกรรมหรือลมหายใจ แต่เป็นจุดแห่งการสิ้นสุดความอยาก ในทางศาสนามักจะแนะนำให้สร้างไว้ ณ ขณะนี้ ขณะที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อการบรรเทาทุกข์ […]

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 11 – Platform

โดยปกติจะหมายถึงสิ่งที่ประกอบด้วยเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกหรือสร้างความพร้อมให้ไปสู่เป้าหมายได้ แต่ผมขออนุญาตยกระดับให้มันมีอานุภาพมากขึ้นด้วยการขยายขอบเขตว่าเป็นสิ่งที่รวบรวมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน ทั้งส่วนที่เป็นความต้องการ ปัจจัยภายในภายนอก สภาพแวดล้อมการทำงาน และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ เรียกได้ว่า Platform ก็คือระบบที่ประกอบไปด้วยรายละเอียด ความเชื่อมโยง […]

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 10 – Moral

คุณธรรมอันดีที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมและการแสดงออกที่ดี คุณธรรมนี้มาจากสำนึกภายในตัวเรา จึงสามารถสะท้อนถึงมาตรฐานคุณธรรมของเราว่าเป็นอย่างไร ทุกอย่างหากเริ่มต้นให้ดีที่หน่วยเล็กที่สุด เมื่อประกอบรวมกันเป็นหน่วยใหญ่ ก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีปัญหา ปัญหาที่เกิดก็จะระบุได้ว่าน่าจะเป็นที่การเชื่อมประสานระหว่างหน่วยเล็กนั่นเอง การแก้ไขจึงดูไม่ยากนัก ฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าทุกคนมีมาตรฐานคุณธรรมที่สูง […]

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 9 – Metaphor

หลายต่อหลายครั้งที่เราได้รับแนวคิดหรือการกระทำอะไรบางอย่างจากการเปรียบเทียบกับสิ่งรอบตัว จินตนาการมนุษย์นั้นหาที่สุดไม่ได้ แต่จะทำอย่างไรให้เกิดเป็นทักษะที่เราสามารถจะเค้นเอาจินตนาการออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม การอุปมาอุปไมย (Metaphor) คือทักษะอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เราสามารถสังเกตและเปรียบเทียบกับสิ่งรอบตัวได้ทั้งในเชิงสัญชาตญาณกับเชิงเหตุและผล หากผสมผสานเข้ากับการใช้จินตนาการ ก็จะเป็นกลไกสร้างสรค์สิ่งใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ