STFs: Space

SPACE Analysis ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินอุตสาหกรรมเพื่อหากลยุทธ์ที่ตอบสนองได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม (Industry Attractiveness) ความมั่นคงของสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมนั้น (Environmental […]