เบญจขันธ์กับสถาปัตยกรรมชีวิตแบบบูรณาการ

สืบเนืองจากการที่ผมได้เลือกเบญจขันธ์มาใช้ในการอธิบายชีวิตของเรา แล้วก็เลือกโมเดล STEEP มาใช้เป็นกรอบการเพื่อมองความเป็นไปของโลก ส่วนสถาปัตยกรรมชีวิตแบบบูณาการตามที่ได้อธิบายไปแล้วนั้น ผมนำมาผสมโรงในบทนี้เพื่อให้เห็นว่า กรอบการดำเนินชีวิตนี้สามารถช่วยพัฒนาศัยภาพหรือเป็นประโยชน์กับเราและโลก ซึ่งโลกก็ได้ส่งผลกระทบต่อเราเช่นกัน Social (SO), […]

ชีวิตคืออะไร

ผมพบว่า การตอบคำถามสุดคลาสสิคที่ว่าชีวิตคืออะไรได้ชัดเจนและลงตัวที่สุด คือการนำหลักพุทธศาสนามาช่วยอธิบาย จากการตกผลึกของผมนั้น ชีวิตคือ ความเป็นธรรมชาติของตัวเราที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับโลกที่มีความเป็นธรรมชาติและพลวัตรของตัวมันเอง ผมขอเริ่มต้นอธิบายด้วยเบญจขันธ์ ดังนี้ “ขันธ์” แปลว่า […]