ในหลวงทรงสอน คบคนแบบไหนดี

“คนเห็นแก่เงิน คบยาก คนเห็นแก่งาน คบง่าย คนเห็นแก่ผู้อื่น คบสบาย” . ผมรับคำสอนพ่อหลวงที่โดนใจนี้ด้วยเกล้าแล้วพินิจพิเคราะห์ ได้ความว่า คนเห็นแก่เงินจะมีพื้นฐานคิดเรื่องผลประโยชน์มากกว่าประโยชน์แก่สังคม ผลประโยชน์นั้น ไม่มากที่พวกพ้อง ก็มากที่ตนเองเป็นหลัก ที่จริงก็อาจคบง่ายถ้าคุณเป็นพวกเขาหรือไม่ก็ยอมรับได้กับส่วนแบ่งที่น้อยกว่าที่ควรจะได้...