My Planning & My 4Ps – แนวทางบริหารจัดการของผม

อะไรคือสิ่งที่ผมใช้ในการกำหนดและวางแผนเพื่อขับเคลื่อนความคิดให้เกิดเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่ผลลัพธ์ได้นะหรือ ผมสรุปออกมาเป็นกรอบแนวทาง 4Ps นี้ ได้แก่ Projects เอาความคิด check-in เข้าสู่การปฏิบัติ ด้วยการเริ่มเป็นรูปแบบของโครงการ เพราะธรรมชาติของโครงการมีจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด และเน้นที่ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ Process กระบวนการของการดำเนินโครงการจากต้นจนจบ...