Lean + Agile = Agilean (อจีลีน)

Lean คือ การปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการลด waste ที่ไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดมูลค่าเพิ่มใดๆ แต่กลับทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น Agile คือ แนวคิดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่ (Software […]