The development of KPIs for Thailand Tourism Forecast Model (Phase 2)

โครงการพัฒนาแบบจำลองระยะที่ 2 เพื่อคาดการณ์ทิศทางการท่องเที่ยวไทย (Tourism Forecast Model: Phase 2) ภายใต้การดำเนินโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ […]