การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของงานวิจัย โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (เบื้องต้น) ของตัวอย่างงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับคณะวิจัยของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ – โครงการการผลิตส่วนประกอบมาตรฐานของวัคซีนโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากสารก่อนภูมิแพ้ในอาคารและการทดสอบประสิทธิภาพของการพัฒนาวัคซีนต้นแบบในการรักษาโรคภูมิแพ้ – โครงการรหัสยามาตรฐาน: […]

กรอบแนวคิดในการประเมินมูลค่าของผลประโยชน์จากงานวิจัย (Benefit-cost analysis ) ตอนที่ 2

หากพิจารณาจากกรอบแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น หนึ่งในวิธีวิเคราะห์ที่เป็นที่นิยมใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis หรือ BCA)  สามารถสรุปเป็นหลักเกณฑ์สำคัญอย่างคร่าวๆได้ดังนี้ เป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมในมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ […]

กรอบแนวคิดในการประเมินมูลค่าของผลประโยชน์จากงานวิจัย (Benefit-cost analysis ) ตอนที่ 1

การตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ ผู้บริหารองค์กรส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงความสอดคล้องและคุ้มค่าของผลลัพธ์ต่อทรัพยากรที่จะต้องใช้ลงทุน การลงทุนในงานวิจัยก็เช่นเดียวกัน แม้ว่าวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของงานวิจัยบางโครงการอาจจะเน้นคุณค่าเชิงสังคม (social benefits) มากกว่าคุณค่าโดยตรงเชิงพานิชย์ (financial benefits) ก็ตาม […]