Buddha

วัคซีนของพระพุทธเจ้า

ข้อคิดที่พระพุทธเจ้าสอนเราไว้มีมากมาย แต่เพียง 12 ข้อที่ผมเลือกมานี้ ซึ่งช่วยสนับสนุนหรือตอบสนองทั้งความไม่แน่นอนของโลก (Uncertainty) วินัยการดำรงชีวิต (Discipline) และภูมิปัญญา (Wisdom) ก็เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตเสมือนเป็นวัคซีนครอบจักรวาลได้แล้ว เอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธ เอาชนะความชั่วด้วยความดี เอาชนะความใจร้ายด้วยความเอื้ออาทร เอาชนะความไม่ซื่อสัตย์ด้วยความจริง” […]