อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 15 – Cause

ผลของเหตุใด อาจเป็นเหตุที่ต่อเนื่องมาจากผลอื่น ซึ่งเหตุผลสามารแยกได้เป็น เหตุ และ ผล ผมมักอธิบายว่า เหตุ คือ ที่มาหรือร่องรอยแห่งกรรม ผล คือ ที่ไปหรือหลักฐานแห่งกรรม สรุปแล้ว...

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 4 – CHAMPSPACE

C H A M P S P A C E คือ คุณสมบัติพื้นฐานที่คนเราควรมีเพื่อความสุขในการดำเนินชีวิต 5 ประการ...