Disruption กับการขับเคลื่อนองค์กร

วิธีปฏิบัติที่นำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง ตระหนักรู้ ลงมือทำ ปรับตัว และทำซ้ำ สื่อสารและตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ ผสมผสานมุมมองที่หลากหลายในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถอย่างรวดเร็วทั้งในเรื่องใหม่ๆ และในทักษะที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ปรับใช้ข้อได้เปรียบจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง (Disruption) ขับเคลื่อนไว...

องค์ประกอบสำคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กรและขอบเขตการเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบ ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) การเปลี่ยนไปสู่วัฒนธรรมที่เน้นการบริการ (Service-oriented culture) พนักงานต้องก้าวข้ามความคิดแบบแบ่งแยกงานตามแผนกหรือหน่อยงานย่อย ต้องเสริมสร้างความภักดีต่อองค์กร พนักงานต้องได้รับการส่งเสริมให้ทำงานที่ท้าทายและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ต้องทำให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างองค์เกิดความไว้วางใจและเข้มแข็ง ต้องเพิ่มความเข้าใจในการเรียนรู้ขององค์กร ความคิดของผู้นำจะต้องได้รับการปลี่ยนแปลงอย่างมาก...