Disruption กับการขับเคลื่อนองค์กร

วิธีปฏิบัติที่นำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง ตระหนักรู้ ลงมือทำ ปรับตัว และทำซ้ำ สื่อสารและตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ ผสมผสานมุมมองที่หลากหลายในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถอย่างรวดเร็วทั้งในเรื่องใหม่ๆ […]

องค์ประกอบสำคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กรและขอบเขตการเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบ ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) การเปลี่ยนไปสู่วัฒนธรรมที่เน้นการบริการ (Service-oriented culture) พนักงานต้องก้าวข้ามความคิดแบบแบ่งแยกงานตามแผนกหรือหน่อยงานย่อย ต้องเสริมสร้างความภักดีต่อองค์กร […]