Core Competency VS Competitive Advantage

อาวุธสำคัญในการอยู่รอดหรือเอาชนะบนสนามธุรกิจที่ต้องใส่ใจมีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ ได้แก่ Core Competency จะต้องสกัดมาจากจุดแข็ง (Strength) ของบริษัท ขณะที่ […]

แนวคิดการวิเคราะห์ธุรกิจที่จะลงทุนอย่างง่าย

แนวคิดการวิเคราะห์ธุรกิจที่จะลงทุนอย่างง่าย ผมคิดว่าโดยภาพรวมแล้วน่าจะมี 2 มุมหลักๆ หากพิจารณาในด้านโอกาสจากภายในหรือภายนอก คิอ ถ้าคิดจาก Inside Out จะเป็นการมองความสามารถของเราก่อน […]