Core Competency VS Competitive Advantage

อาวุธสำคัญในการอยู่รอดหรือเอาชนะบนสนามธุรกิจที่ต้องใส่ใจมีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ ได้แก่ Core Competency คือ การสร้างศักยภาพการแข่งขันจากภายใน เพื่อดึงเอาความสามารถออกมาใช้โดยเน้นที่ความยากต่อการลอกเลียนแบบจากคู่แข่ง ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการวิจัยพัฒนา Competitive Advantage คือ การสร้างศักยภาพการแข่งขันจากภายนอก...

แนวคิดการวิเคราะห์ธุรกิจที่จะลงทุนอย่างง่าย

แนวคิดการวิเคราะห์ธุรกิจที่จะลงทุนอย่างง่าย ผมคิดว่าโดยภาพรวมแล้วน่าจะมี 2 มุมหลักๆ หากพิจารณาในด้านโอกาสจากภายในหรือภายนอก คิอ ถ้าคิดจาก Inside Out จะเป็นการมองความสามารถของเราก่อน แล้วจึงไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเพื่อหากลยุทธ์ทางการแข่งขัน และการคิดอย่าง Outside In...