Organizational Culture 4: Maximizing customer satisfaction

วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความพึงพอใจลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะลูกค้าคือพระเจ้า ความพอใจสูงสุดจึงเป็นเป้าหมายหลักที่นิยมทำกันในหลายแห่งในปัจจุบัน ความยากอยู่ที่ความไม่แน่นอนกับความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความไม่แน่นอนนี้ ยังประกอบไปด้วย ความซับซ้อน ที่เป็นสาเหตุหลัก ที่นับวันสภาพแวดล้อมการดำเนินชีวิตยิ่งทำให้เป้าหมายและเป้าประสงค์ของคนเราสั่นคลอน มึนงง […]