Organizational Culture 6: Demonstrating understanding of the curtomer’s point of view

สมรรถนะองค์กรที่สามารถสร้างสินค้าบริการได้ตรงกับเทรนด์ความต้องการของลูกค้า คือ สิ่งที่ทุกองค์กรอยากเป็น ผู้บริหารอยากเห็น ดังนั้น ความสำคัญจึงอยู่ที่การทำให้สมรรถนะมีความสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เร็วกว่ามากก็ไม่ดี ช้ากว่ามากก็ไม่ได้ กล่าวคือ ถ้าเร็วกว่ามากก็ยิ่งเสี่ยงต่อกว่าไม่แม่นยำ […]